https://www.traditionrolex.com/43
Všeobecné obchodní podmínky | REGIONÁLNÍ TELEVIZE
https://www.traditionrolex.com/43

facebook youtube rss soundcloud

 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky

1. Právní režim

Regionální televize CZ s.r.o. (dále jen „televize") prohlašuje, že je držitelem licence k provozování regionálního televizního vysílání programu regionalnitelevize.cz, zároveň organizačně a technicky zabezpečuje televizní vysílání a je výrobcem televizních a audiovizuálních programů. Proto je oprávněna uzavírat závazné objednávky na výrobu a vysílání reklamních produktů v celoplošném tv programu regionalnnitelevize.cz.

 

2. Přijetí objednávky

Objednávku reklamní kampaně přijímá a pro objednatele zpracovává Regionální televize CZ, s.r.o., sídlo: Vinohradská 1597/174, IČ: 24141372, DIČ: CZ24141372 (dále jen „studio"). Studio provede rezervaci vysílacího času. Podpisem potvrzená Objedávka musí být doručena studiu nejpozději:

a) při výrobě a vysílání reklamy 5 pracovních dnů před prvním plánovaným vysíláním
b) při vysílání reklamy 3 pracovní dny před prvním plánovaným vysíláním.

Tím vzniká oboustranný závazek k realizaci reklamy, tj. provedení reklamy podle zadání objednatele.

 

3. Změna, zrušení objednávky

Jakoukoli změnu nebo zrušení objednávky lze provést pouze písemnou formou.
Bude-li vysílání zastaveno z podnětu objednatele po podpisu Objednávky, zaplatí objednatel kromě nákladů vzniklých při výrobě reklamy a částky odpovídající odvysílané reklamě také náklady vzniklé studiu při přípravě reklamní kampaně dle uzavřené Objednávky.

 

4. Cena

Cena je stanovena na základě platného ceníku studia a je účtována v českých korunách. K výsledné ceně je připočítávána daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Slevy v rámci kontraktu budou uplatňovány dle individuální dohody. Cena za výrobu reklamního spotu bude stanovena s ohledem na zvolenou technologii výroby, herecké obsazení, použitou hudbu atd.

Cenu objednatel uhradí předem, na základě vystavené zálohové faktury. Pokud nebude uhrazena zálohová faktura nejpozději v den, kdy má být zahájeno vysílání spotu, bude vysílání zastaveno a zahájeno bude až po připsání platby na účet televize.

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel je povinen:
- včas dodat studiu podklady pro výrobu spotu, a to nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením reklamní kampaně nebo dodat hotový spot nejpozději 3 pracovní dny před zahájením reklamní kampaně a to na ftp server, k němuž mu budou poskytnuty přístupy, rodný list spotu zaslat na e-mailovou adresu obchodníka studia (zejména hlášení o názvu a stopáži použité skladby, autora hudby, autora textu, označení nakladatele, atd.).
- hradit své závazky ve lhůtě jejich splatnosti. Objednatel bere na vědomí, že jeho prodlení s úhradou zálohové faktury delší než 15 dní po splatnosti nebo prodlení s dodáním reklamního spotu včetně rodného listu je podstatným porušením smluvních ujednání a zakládá právo studia bez dalšího od uzavřené závazné objednávky jednostranně odstoupit a vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 30% z celkové ceny zakázky.
Objednatel odpovídá za to, že odvysíláním objednatelem dodaných spotů
nejsou porušována práva třetích osob.
Studio si vyhrazuje právo:
- neuveřejnit spot, který by mohl poškodit jméno zastupovaného média nebo který je v rozporu s platnými předpisy,
- neuveřejnit spot, jehož technická kvalita neodpovídá standardu běžně používanému v zastupovaném médiu,
- provést v rámci výroby spotu potřebné změny v textu (formální nikoliv obsahového charakteru) v zájmu maximálně profesionálního zpracování spotu
- neuveřejnit spot bez dodání jeho rodného listu.
Studio neodpovídá:
- za správnost údajů a není povinno zkoumat, zda nejsou porušována práva třetích osob
- za včasné odvysílání reklamních spotů dodaných v termínu kratším než dva pracovní dny před prvním plánovaným vysíláním nebo bez dodání rodného listu spotu.

 

6. Výroba díla

Studio se zavazuje dílo vyrobit technologií HD/SD v rozsahu, který je specifikován v Závazné objednávce v souladu se scénářem schváleným objednatelem.
Studio je povinno dílo vyrobit do 5 pracovních dnů od předání podkladů, poté umístí dílo na ftp server studia, kde ho může objednatel zhlédnout. Po schválení díla bude objednatelem podepsán „Protokol o předání díla", který bude podkladem pro vystavení řádného daňového dokladu. Doba zhotovení se prodlouží v případě, že objednatel neplní závazek součinnosti a studio jej na to písemně upozornilo a současně stanovilo přiměřený nový termín zhotovení díla. V případě, že nový termín zhotovení díla je v termínu po původně plánovaném zahájení vysílání, studio navrhne objednateli nové termíny vysílání.

 

7. Záruka

Studio se zaručuje, že reklamní kampaň bude odvysílána podle oboustranně podepsané závazné objednávky ve standardní televizní vysílací kvalitě.
Pokud dojde z vážných technických nebo organizačních důvodů k výpadku či snížení kvality vysílání, studio se zavazuje zajistit odvysílání spotů v náhradním termínu ve stejné hodnotě vysílacího času.

 

8. Platební a fakturační podmínky

Zdanitelné plnění nastává:
1. U výroby díla dnem předání díla.
2. U vysílání
a) pokud vysílání proběhne v rámci jednoho měsíce, nastává DUZP posledním dnem vysílání.
b) pokud vysílání probíhá v období několika měsíců, nastává DUZP nejpozději posledním dnem každého měsíce v průběhu trvání smlouvy. 3. U kampaní, které zahrnují několik druhů plnění a je u nich stanovena cena celkem za kampaň, nastává zdanitelné plnění posledním dnem kampaně.
Studio vystaví před kampaní zálohovou fakturu, která je splatná před zahájením vysílání reklamní kampaně a doručí ji objednateli.
Objednatel je povinen uhradit jednotlivé zálohy nebo fakturované částky ve lhůtách jejich splatnosti stanovených na každé z vystavených zálohových listů nebo faktur dle závazné objednávky. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny plnění či její části je objednatel povinen uhradit studiu úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

 

9. Autorská práva

Objednatel získává touto smlouvou od studia k vyrobeným reklamním spotům výhradní, časově a místně neomezené právo k užití všemi v současné době známými způsoby s výjimkou rozšiřování na dobu trvání autorských majetkových práv. Studio prohlašuje, že disponuje všemi právy třetích osob pro poskytnutí výše uvedené licence.

Objednatel bere na vědomí, že vytvořený reklamní spot nelze užít jiným způsobem.

Na vyžádání objednatele předá studio objednateli seznam autorů, kteří se podíleli na výrobě spotu, v případě, že užitá hudba je chráněna OSA, tak i s hudební sestavou obsahující jméno a příjmení autorů hudby, popř. jméno a adresu nakladatele a přesnou stopáž použité hudby.

 

10. Řešení sporů

Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou především smírnou cestou. Spory, které nebudou vyřešeny smírnou cestou, budou předkládány k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu.

 

11. Ochrana údajů

Smluvní strany se zavazují nešířit informace získané při vzájemné spolupráci, které by mohly poškodit druhou stranu. Aktuální znění všeobecných smluvních podmínek je zveřejněno na webové adrese www.regionalnitelevize.cz v sekci reklama.

 

V Praze dne 5.4.2018 

 

 

 
 
Portál je registrován u RRTV.
Tel. 777 644 118 |  e-mail: info@regionalnitelevize.cz
© 2010 - 2021 Regionální televize
  RSS   Jakékoliv užití obsahu je možné pouze s písemným svolením Regionální televize CZ s.r.o.

Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro Regionální televize CZ s.r.o. a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Regionální televize CZ s.r.o. potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.
https://www.traditionrolex.com/43